Site Loader

LOCATION

43-376 Godziszka ul. Beskidzka 29

FACEBOOK

EXPRESS 2

BIP

PROJEKT UNIJNY KOMPETENCJE KLUCZOWE

KALENDARZ

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Na postawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkól publicznych i niepublicznych i placówek od 1 września 2021r. z dnia 3 sierpnia 2021r.

1. Od 1 września 2021 r. do szkoły mogą uczęszczać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych lub choroby zakaźnej oraz gdy został nałożony na niech obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych lub choroby zakaźnej oraz gdy został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły uczniowie i odprowadzający ich rodzice/ opiekunowie prawni przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Uczniowie, wchodząc do szkoły wejściem do szatni, mogą zdezynfekować ręce i mają założone maseczki zasłaniające usta i nos, ponieważ w szatni nie ma możliwości zachowania dystansu . Wychodząc z szatni uczniowie mogą zdjąć maseczki.

6. Rodzice i opiekunowie uczniów nie wchodzą do szkoły, przy wejściu oddają dzieci dyżurującym pracownikom szkoły. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas I lub rodzice nowoprzyjętych dzieci z klas II-III , którzy przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego mogą wchodzić z dziećmi do szatni pod warunkiem, że zachowają następujące zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Po upływie 2 tygodni z tego prawa będą mogli korzystać wyjątkowo tylko rodzice dzieci, które w dalszym ciągu będą miały trudności z adaptacją do warunków szkolnych.

6. Ze względu na bezpieczeństwo związane z unikaniem kontaktu z innymi osobami, dzieci są przyprowadzane i odbierane do/ze szkoły w określonych godzinach dostosowanych do czasu pobytu ucznia w szkole.

7. W sytuacjach wyjątkowych ( np. zwalnianie uczniów z zajęć lekcyjnych) rodzice dzwonią na domofon umieszczony przy drzwiach do budynku szkoły od strony parkingu lub dzwonią do sekretariatu i czekają na zgłoszenie się pracownika szkoły.

8. W sprawach związanych z pobytem uczniów w szkole rodzice oraz opiekunowie

prawni mogą kontaktować się telefonicznie lub poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym ,a także w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem dystansu społecznego po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą klasy lub dyrektorem.

9. Osoby dorosłe, nie będące rodzicami/opiekunami prawnymi, umawiają się indywidualnie z dyrektorem w celu załatwienia sprawy telefonicznie lub mailowo.

10. Pracownicy i osoby z zewnątrz przebywający w przestrzeni wspólnej ( korytarze, toalety, sekretariat, gabinet dyrektora, w której pozostają inne osoby) noszą maseczki. W tych sytuacjach zaleca się również uczniom noszenie maseczek.

11. Uczniom , nauczycielom zaleca się również noszenie maseczek i zachowywanie dystansu społecznego oczekując na obiad, wychodząc na przerwę , wchodząc po przerwie do sali lekcyjnej, na zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe , nauczyciele – podchodząc w sali lekcyjnej do ucznia, itp.

12. Aby zachować dystans między osobami przebywającymi codziennie w szkole, szczególnie w szatni szkolnej, uczniowie klas I-III w br. szkolnym zaczynają lekcje od drugiej lekcji.

13. Uczniowie klas od IV do VIII będą zaczynali lekcje od godziny ósmej i w godzinach późniejszych.

14. Każda klasa będzie odbywała większość lekcji w jednej ,przydzielonej jej sali lekcyjnej (z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej), wielkością dostosowanej do liczebności zespołu klasowego.

15. Laptopy i klawiatury komputerowe przed każda lekcją informatyki będą dezynfekowane .

16. Na przerwy śródlekcyjne klasy uczące się na I piętrze nowej części budynku będą przebywać :

  1. klasy uczące się w salach: 28, 36, 37 w przewiązce szkolnej na parterze
  2. klasy uczące się w salach 29,34,35 na korytarzu na I piętrze
  3. klasy uczące się w salach 47,48,51 na korytarzu na II piętrze.

17. Na lekcje informatyki i wychowania fizycznego klasy udają się po przerwie pod opieką nauczyciela, a po w/w lekcjach schodzą na piętra, na których znajduje się ich sala lekcyjna.

18. Klasy I-III na przerwach, które są organizowane w interwałach adekwatnych do potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 45 minut, korzystają z korytarza na I piętrze starej części budynku oraz z przewiązki szkolnej wg ustalonego harmonogramu. Przerwa śniadaniowa odbywa się w sali lekcyjnej pod opieką wychowawcy.

19. Przerwy obiadowe w szkole są zwiększone do trzech, aby uczniowie mogli bezpiecznie skorzystać z posiłków. Pierwsza przerwa obiadowa o godzinie 11.35 przeznaczona jest dla uczniów klas I-III ; druga o godzinie 12.40 dla uczniów klas : IV ,V-tych i VI –tych; trzecia przerwa obiadowa o godz. 13.45 dla uczniów klas VII- ch i VIII- ych.

20. W sali, w której przebywa klasa, są tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć.

21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

22. Biurko nauczyciela prowadzącego lekcje znajduje się w odległości 1,5 m od pierwszej ławki. Odległość pomiędzy ławkami uczniów wynosi 1,5 m.

23. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

24. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

25. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, szczególnie w czasie lekcji, na których uczniowie siedząc w ławkach nie muszą używać maseczek ochronnych.

26. W każdej sali , w której odbywają się zajęcia dydaktyczne i inne znajduje się środek do dezynfekcji rąk, w większości mydło i woda bieżąca, maseczki, rękawiczki jednorazowe dla nauczyciela.

27. Toalety wyposażone są w środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz instruktażowe tablice dotyczące procedury mycia rąk.

28. Higienistka szkolna ustala i upowszechnia wśród uczniów i nauczycieli zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz izolatorium uwzględniając wymagania określone w aktualnych wytycznych i przepisach prawa.

29. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego podczas zajęć wychowania fizycznego oraz podczas przerw za zgodą nauczyciela dyżurującego, w wyznaczonych miejscach.

30. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i korekcyjnych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

31. Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązują te same zasady higieny i bezpieczeństwa, jakie są zalecane na zajęciach lekcyjnych.

  1. W szkole od 1 września działa biblioteka w ustalonych godzinach wywieszonych na jej drzwiach wg procedury ustalonej przez bibliotekarza, z którą uczniowie zostali zapoznanie na pierwszej lekcji wychowawczej oraz poprzez „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym.

33. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

34. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej – każda grupa w swojej sali z zachowaniem zasady dystansu społecznego. Dzieci, pracując indywidualnie przy stolikach, nie muszą zakładać maseczek ochronnych, w czasie gier i zabaw zespołowych należy zachować dystans społeczny. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania w niej dzieci, w tym- w szczególności przed przyjęciem uczniów do świetlicy oraz po przeprowadzeniu jej dezynfekcji. Dzieci po przyjściu do świetlicy w pierwszej kolejności myją ręce.

35. W szkole nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.

36. Uczniowie mogą korzystać z napojów wydawanych przez kuchnię każdorazowo pod nadzorem nauczyciela oraz z automatu z artykułami spożywczymi w przewiązce szkolnej.

Automat jest na bieżąco dezynfekowany .

37. Rodzice pozostawiają w szkole aktualne dane kontaktowe potrzebne do zorganizowania ścieżki szybkiego kontaktu.

38. W szkole funkcjonuje ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami. Polega ona na tym, że wychowawca lub dyrektor szkoły w razie złego samopoczucia dziecka niezwłocznie telefonicznie kontaktuje się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. W razie braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami powiadamia lekarza pediatrę z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach lub Sanepid.

39. Rodzice uczniów zapoznają się z ogólnymi zasadami i ograniczeniami GIS oraz procedurami obowiązującymi w szkole związanymi z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w bezpośrednim kontakcie z wychowawcami klas.

40. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany w izolatorium ( w odrębnym pomieszczeniu pod opieką pracownika szkoły). Szkoła niezwłocznie o tym fakcie niezwłocznie powiadomi rodziców/ prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

41. Przy wejściu głównym oraz od strony parkingu są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

42. W kuchni oraz miejscach spożywania posiłków, obok warunków wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności tj.: pracownicy korzystają z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, wydają posiłki i odbierają brudne naczynia w maseczkach i rękawiczkach, pracują w odległości 1,5 m od siebie. Spożywanie posiłków odbywa się na jadalni w tych samych grupach z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m.

43. Po spożyciu przez uczniów posiłku – każdorazowo stoły, blaty, poręcze krzeseł są poddawane dezynfekcji przez pracowników szkoły.

44. Naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C i wyparzane.

45. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony kontakt z uczniami oraz nauczycielami.

46. Nauczyciele i pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, jednorazowe rękawiczki i maseczki. Korzystają z nich w miarę potrzeb, zgodnie z zaleceniami GIS i procedurami obowiązującymi w szkole.

Dyrektor szkoły

Żaklina Stwora

Post Author: zxzxtp

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status