Rozwijanie Kompetencji Kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce

Projekt dotyczy podwyższenia jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (KK) i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy. Grupę docelową stanowi 25 nauczycieli oraz 160 uczestników w wieku szkolnym od 7 do 16 lat ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Godziszce.

Zadania: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Wskaźniki kluczowe: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 317.454,29 zł

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej w Godziszce, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 25 nauczycieli (21K i 4M) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (KK) i przygotowujących w przyszłości 160 uczniów (72K i 88M) do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.06.2020 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz wsparcia uczniów.

Okres: od 1.08.2020 do 29.10.2021 r.

Wartość dofinansowania UE: 269 836,14 zł

PROJEKT UNIJNY – REGULAMIN REKRUTACJI

KOMUNIKAT

Rekrutacja do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce” trwa od 01.09.2020 do 09.09.2020 roku.